Chi tiết tin

Xây dựng Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu thôn 3

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua triển khai thực hiện, diện mạo vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nhân dân được cải thiện và nâng lên, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn, phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

Qua 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng bộ và nhân dân cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã, Tiên Lộc đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2020 xã Tiên Lộc đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Đến nay cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí và đã xây dựng đạt 01/5 thôn đạt Khu dân cư NTM Kiểu mẫu (thôn 2). Trong giai đoạn hiện nay, địa phương đang phấn đấu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025. Chính vì vậy, việc tiếp tục xây dựng các Thôn nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với sự nỗ lực phấn đấu của Chi bộ, nhân dân cùng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, thôn 3 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên tốc độ phát triển kinh tế còn ở mức vừa phải, hệ thống cơ sở hạ tầng tuy có đầu tư nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ, thu nhập, đời sống nhân dân còn mức trung bình, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ngày 13/01/2023. Ban chỉ đạo- Ban quản lý CTMTQGXD nông thôn mới xã triển khai Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Tiên Phước về việc phê duyệt phương án xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu thôn 3 với 10 tiêu chí trong năm 2023. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu” thôn 3 được phê duyệt là 700 triệu đồng. Trong đó: nguồn vốn trung ương, tỉnh: 500 triệu đồng và nguồn vốn UBND huyện: 200 triệu đồng.


Thôn 3 có 221 hộ; có 667 lao động, số lao động qua đào tạo là 451 lao động; số lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 182 lao động.

Ngày 13/4/2023 đã tổ chức đánh giá kết quả xây dựng thôn NTM kiểu mẫu thôn 3 Quý I năm 2023. Qua thời gian hơn 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện, rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí so với bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, đã đạt được 05/10 tiêu chí (Tiêu chí số 2 về Điện; Tiêu chí số 5 thu nhập và hộ nghèo; Tiêu chí số 7 về Môi trường; Tiêu chí số 8 về Chi bộ Đảng, Ban phát triển thôn và các đoàn thể chính trị; Tiêu chí số 9 về Quốc phòng và an ninh trật tự xã hội). Các Tiêu chí đánh giá chưa đạt: (Tiêu chí số 1 về Giao thông; Tiêu chí số 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình; Tiêu chí số 4 về Phát triển sản xuất kinh doanh và lao động qua đào tạo; Tiêu chí số 6 về Văn hóa, giáo dục, y tế; Tiêu chí số 10 về Hài lòng của người dân khi xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu).

   

Thôn có tuyến ĐX3 dài 1,4 km đã bê tông, đã thực hiện cắm mốc dọc hai bên tuyến đường, Có biển báo đầy đủ; đường ngõ, xóm sạch và đã bê tông là 3,250 km đảm bảo đi lại thuận tiện việc đi lại. Mỗi đoạn đường ngang qua nhà dân đều có phân giao cho các hộ giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch đẹp; Hệ thống điện trên địa bàn thôn đạt chuẩn; dây điện sau công tơ của người dân có trụ đỡ trung gian đảm bảo chắc chắn, được bó gọn gàng, đảm bảo an toàn về điện; Toàn thôn có 202/221 vườn có diện tích từ 1.000 m2, đạt 91,4%, trong đó có 162 vườn đã được chỉnh trang tương đối đảm bảo, đem lại hiệu quả kinh tế, có 105/221 hộ có tường rào, cổng ngõ theo quy định; có 221 nhà/221 nhà ở kiên cố, bán kiên cố, không còn nhà tạm, nhà dột nát.


Có 100% hộ các công trình hệ thống thoát nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Có 213/221 hộ đảm bảo có 03 công trình vệ sinh; Trên địa bàn thôn đã đăng ký sản phẩm OCOP (Đũa Cau Tiêng Giang) về huyện tỉnh để công nhận 3 sao; Có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, có công trình vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn. Đến nay, thôn 3 được công nhận “Thôn văn hóa” năm thứ 7 liên tục. Có 215 hộ/221 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2022; Hàng năm, quy ước thôn văn hóa được bổ sung và trình UBND huyện phê duyệt; huy động đóng góp các khoản xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong cộng đồng dân cư và các khoản khác theo quy định của pháp luật; Thôn có cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường hoa, điện chiếu sáng đã phủ kín; không xảy ra tồn động nước thải sinh hoạt.

                            Toàn thôn có 118 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhìn chung cơ bản đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và môi trường, có 100 hộ/118 hộ; Việc mai táng, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của thôn phù hợp với truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại, không phô trương, lãng phí; Qua đánh giá xếp loại cuối năm 2022 Chi bộ thôn 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp loại của các Hội đoàn thể của xã đối với các chi hội đoàn thể thôn 3 của năm 2022: Chi Hội Nông dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi Hội Phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi Hội Cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBND xã đã kiện toàn Ban phát triển xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu” thôn 3 tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 07/11/2022.

 Qua hơn 2 tháng phát động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu có thể thấy được Cán bộ và nhân dân thôn 3 đoàn kết, thống nhất trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đồng thuận chủ trương xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đội ngũ cán bộ thôn có tâm huyết, trách nhiệm và năng lực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Thôn 3 giao thông thuận lợi đảm bảo nhân dân giao lưu buôn bán phần lớn nằm dọc trên tuyến ĐH4, đường trục thôn, cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện. Một số cơ sở hạ tầng đã có sẵn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí Thôn NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, tồn tại: Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu chính của nhân dân thôn 3 nhưng chưa phát huy được các cơ sở sản xuất kinh doanh, các ngành nghề CN-TTCN-TM-DV còn nhỏ lẻ; Đường làng, ngõ xóm một số hộ dân lấn chiếm hành lang giao thôn ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng đường hoa, trồng cây xanh bóng mát hạn chế không gian sáng- xanh - sạch - đẹp; Một số tiêu chí chưa đạt, thiếu sự quan tâm chỉ đạo như chỉ tiêu về tỷ lệ dân số trên địa bàn thôn có sổ khám chữa bệnh điện tử hầu như chưa triển khai thực hiện.

Với mục tiêu chung là xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu” nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo ra thôn có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với sự phát triển của cư dân nông thôn; có cảnh quan, môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phấn đấu cuối năm 2023 cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí “Thôn NTM kiểu mẫu” và lập các hồ sơ thủ tục đề nghị UBND huyện Tiên Phước công nhận thôn 3 đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Thời gian tới thôn 3 cần tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau: Tập trung rà soát, bổ sung các tiêu chí đã đạt (Tiêu chí số 2 về Điện; Tiêu chí số 5 về thu nhập và hộ nghèo; Tiêu chí số 7 về Môi trường; Tiêu chí số 8 về Chi bộ Đảng, Ban phát triển thôn và các đoàn thể chính trị; Tiêu chí số 9 về Quốc phòng và an ninh trật tự xã hội), đảm bảo duy trì, đạt chuẩn các tiêu chí mang tính bền vững; Đối với những tiêu chí chưa đạt thì quyết tâm thực hiện theo thời gian cụ thể: Quý II năm 2023, phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí gồm Tiêu chí số 4 về phát triển sản xuất kinh doanh và lao động qua đào tạo và tiêu chí số 6 về văn hóa, giáo dục, y tế, nâng số tiêu chí đạt lên 7/10 tiêu chí; Quý III năm 2023 phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí gồm Tiêu chí số 1 về giao thông; Tiêu chí số 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình, nâng số tiêu chí đạt lên 9/10 tiêu chí; Quý IV năm 2023 phấn đấu đạt thêm tiêu chí số 10 về hài lòng của người dân khi xây dựng nông thôn mới, nâng số tiêu chí đạt lên 10/10 tiêu chí; Tuyến đường trục chính thôn cắm 50 mốc hành lang đường theo quy hoạch NTM, lắp đặt 02 biển báo hạn chế tải trọng; Thành lập 01 tổ tự quản trên tuyến đường; trồng mới 70 cây Sưa, cây vừng, trồng thêm 50m đường hoa bên ven đường trục chính tạo cảnh quan đẹp và bóng mát đảm bảo theo quy định; Tuyến đường ngõ, xóm tiến hành thành lập 06 tổ tự quản để quản lý và lắp đặt 05 bảng tổ tự quản trên các tuyến đường chưa có bảng tổ tự quản. Huy động nhân dân phát quang, trồng 250 cây xanh 2 bên ven đường ngõ, xóm tạo cảnh quan đẹp và bóng mát đảm bảo đạt chuẩn tỷ lệ theo quy định 80%. Tiếp tục vận động duy trì số hộ gia đình có vườn đạt diện tích từ 1000m2 trở lên chỉnh trang vườn nhà, cải tạo hợp lý, tạo cảnh quang xanh- sạch- đẹp; lựa chọn các loại cây trồng do ngành nông nghiệp khuyến cáo, phù hợp với quy hoạch sản xuất hàng hóa của địa phương, có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập; không còn các loại cây tạp trong vườn; sản phẩm từ vườn đảm bảo an toàn thực phẩm nâng tỷ lệ đạt lên 100%; trong đó xây dựng thêm khoản 20 mô hình phát triển kinh tế vườn đạt chuẩn theo quyết định vườn mẫu của huyện quy định; Vận động duy trì những hộ đã có tường rào bằng bê tông phủ cây xanh, trồng hoa đảm bảo sạch đẹp, hài hòa cảnh quan làng quê đảm bảo đạt chuẩn 60% trở lên theo quy định. Ngoài ra tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng tường rào cổng ngõ khoản 30 hộ; tạo điều kiện hướng dẫn và tranh thủ các nguồn lực để giúp nhân dân phát triển kinh tế. Tuyên truyền vận động nhân dân đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập trên tất cả các lĩnh vực; Thực hiện cơ chế hỗ trợ Nghị quyết 35, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế vườn, đặc biệt hướng dẫn, giúp đỡ cho các hộ nhân dân xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Tạo điều kiện hỗ trợ và hướng dẫn xây dựng hoàn thành sản phẩm OCOP “Đũa Cau Tiên Giang” của hộ ông Nguyễn Đình Kiệt. Vận động 100% hộ dân sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thôn ký cam kết và thực hiện đúng cam kết, Không lạm dụng hoá chất hoặc sử dụng chất cấm trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Vận động nhân dân thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh, không có hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước. Vận động mô hình cung ứng và tiêu thụ sản phản nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; Vận động nhân dân trong thôn tiếp tục thực hiện phong trào khuyến học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời… bên cạnh đó, các Hội đoàn thể thường xuyên vận động và mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn để đảm bảo tỷ lệ lao động qua đào tạo; Sửa chữa cổng ngõ nhà văn hóa; Tiếp tục chăm sóc và trồng mới 100m hàng rào bằng cây xanh, xây dựng bồn hoa khuôn viên nhà văn hóa thôn đảm bảo xanh-sạch-đẹp. Sửa chữa, nâng cấp công trình vệ sinh; hệ thống nước sử dụng để người dân sử dụng khi tham gia họp hội, sinh hoạt. Sửa chữa hệ thống âm thanh trong Hội trường, các trang thiết bị Nhà văn hoá thôn; Mua sắm vật dụng tại sân thể thao thôn như: sân cầu lông và mua sắm 02 cầu môn, 02 trụ cầu lông, 01 lưới cầu lông, 01 lưới Bóng chuyền, 02 quả bóng chuyền, lắp đặt thêm 04 trụ đèn chiếu sáng; hàng rào cây xanh. Lắp đặt riêng khu vui chơi người già, trẻ em tại Nhà văn hoá thôn (mua sắm, lắp đặt: 01 bộ thiết bị đi bộ trên không đôi, 01 Bộ thiết bị tập toàn thân; 01 Bộ Bập bênh trong 4 chỗ; 01 bộ Bập bênh 2 chỗ ngồi); bê tông phần sân, hàng rào cổng ngõ; Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn thôn gắn với phong trào xây dựng “ Thôn NTM kiểu mẫu”; Tập trung đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự hưởng ứng tích cực từ người dân; phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tổ chức tuyên truyền, phát động và triển khai đến nhân dân toàn thôn đăng ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa. Duy trì tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa hằng năm từ 90% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn thôn có phương tiện nghe- xem để tiếp cận thông tin đạt 95% trở lên; hộ gia đình có thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bàn/xách tay, máy tính bảng) đạt 90% trở lên; Vận động người dân tự nguyện đóng góp các khoản xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu trong cộng đồng dân cư và các khoản khác theo quy định của Pháp luật; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc, của quê hương; Phối hợp với UBMTTQVN, các hội đoàn thể từ xã đến thôn tuyên truyền vận động học sinh trong thôn không tự ý bỏ học giữa chừng, đặc biệt học sinh THCS và THPT; Đề nghị các trường có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao năng lực học sinh, không để học sinh xếp loại học lực yếu. Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở tiếp tục học các bậc phổ thông, bổ túc và học nghề; Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động quỹ khuyến học trên địa bàn thôn, đảm bảo quản lý và sử dụng tốt nguồn quỹ này để giúp đỡ, khuyến khích tinh thần hiếu học của con em trên địa bàn thôn; Duy trì thôn không phát sinh đối tượng mắc bệnh xã hội. Vận động người dân tham gia BHYT đạt 100%. Hướng dẫn người dân trên địa bàn thôn có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 55%/ dân số trở lên. Vận động 190 hộ trong thôn có tủ thuốc y tế gia đình, tủ thuốc có chứa các loại thuốc thông thường và vật tư sơ cứu ban đầu. Phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị nhân dân trên địa bàn thôn lấy ý kiến đồng ý, hài lòng về kết quả xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn lập hồ sơ đề nghị huyện công nhận “Thôn NTM kiểu mẫu” năm 2023. 

Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị lớn đối với thôn 3 nói riêng và toàn xã nói chung. Thời gian tới kính đề nghị BCĐ, BQL CTMTQGXDNTM xã quan tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu phối hợp với thành viên Ban phát triển thôn theo dõi từng tiêu chí, chỉ tiêu, tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc; đồng thời giám sát quá trình thực hiện Phương án; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp, biện pháp thực hiện để TT BCĐ xã theo dõi, chỉ đạo. Kính đề nghị Mặt trận, các đoàn thể cùng với Ban chỉ đạo thực hiện công tác vận động nhân dân thực hiện các nội dung của Phương án. Tham gia tổ tự quản các tuyến đường hoa, mỗi đoàn thể quản lý 500 m đường hoa; Tổ chức tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu. Vận động nhân dân làm ăn phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa. Chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ban phát triển xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu” thôn 3 phân công thành viên BPT thôn phụ trách theo từng tổ đoàn kết, định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện cho Trưởng ban phát triển thôn; Vận động các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân, tự nguyện hiến đất, xem đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mình. Trên cơ sở đó thực hiện tốt phương châm: “Dân biết – dân bàn – dân làm  – dân kiểm tra – dân thụ hưởng”. Đưa trách nhiệm đóng góp thực hiện của nhân dân vào quy ước của thôn. Triển khai ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang đường trục thôn, xóm. Từng tổ công tác phối hợp Ban phát triển thôn hướng dẫn nhân dân thực hiện chỉnh trang vườn nhà, đường ngõ xóm. Tổ chức thực hiện các tiêu chí theo phương án và kế hoạch đề ra.

Nguồn tin: Vũ Thị Hoàng Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

LIÊN KẾT WEBSITE

Thăm dò ý kiến


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Đẹp
 
16.7%
1 Phiếu
Rất đẹp
 
66.7%
4 Phiếu
Bình thường
 
16.7%
1 Phiếu
Xấu
 
0%
0 Phiếu
Tổng cộng: 6 Phiếu
X

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN LỘC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Lộc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập